Ειδικής Μίσθωσης

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Μαύρο χρώμα πρέπει να έχουν τα Ειδικής Μίσθωσης – Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης οχήματα

Τα ειδικής Μίσθωσης Ε.Δ.Χ. είναι μία ειδική κατηγορία των Ε.Δ.Χ. (ταξί) τα οποία έχουν από 6 έως 9 θέσεις επιβατών και δεν έχουν ταξίμετρο αλλά χρεώνουν μόνο και αποκλειστικά με προμίσθωση.

Αν και η απόφαση του 2013, η Α 28480/2481 (ΑΔΑ: ΒΕΥΥ1-ΩΣΑ) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών όριζε ότι τα οχήματα αυτής της κατηγορίας πρέπει να έχουν λευκό χρώμα, σήμερα έχει αποφασισθεί αυτά τα οχήματα να έχουν μαύρο χρώμα σε όλη την επικράτεια.

Η Α 28341/1395 που δημοσιεύτηκε στις 16 Μαΐου του 2018 ορίζει ότι όλα τα Ε.Δ.Χ. Ειδικής Μίσθωσης πρέπει να έχουν μαύρο χρώμα και δίδει περιθώριο ενός εξαμήνου για την αλλαγή χρωματισμού τους. Καθορίζει μάλιστα και τις λεπτομέρειες ελέγχου αυτών των αυτοκινήτων στα ΚΤΕΟ μέχρι να εκπνεύσει η διορία του εξαμήνου.

Συγκεκριμένα:

  1. Ορίζεται το μαύρο ως ενιαίος, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, χρωματισμός για τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης- ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ) αυτοκίνητα, όπως θεσπίζονται με τις διατάξεις του ν. 4070/2012 (Α΄ 82). Τα κυκλοφορούντα ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκίνητα οφείλουν να προβούν στην αλλαγή του εξωτερικού χρωματισμού εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
  2. Κατά τον διενεργούμενο, εντός του ως άνω μεταβατικού χρονικού διαστήματος, τεχνικό έλεγχο των Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΜΙΣΘ οχημάτων που δεν έχουν προχωρήσει στην απαιτούμενη μεταβολή του εξωτερικού χρωματισμού, στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που εκδίδει το ΚΤΕΟ αναγράφεται η παρατήρηση: «Υποχρεωτική αλλαγή εξωτερικού χρωματισμού μέχρι ……». Εάν, μετά την παρέλευση του εξάμηνου, διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο στο ΚΤΕΟ ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η αλλαγή του εξωτερικού χρωματισμού, σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1401 «Χρωματισμός: Δεν συμφωνεί με την νομοθεσία ή την άδεια κυκλοφορίας» του Πίνακα ελέγχου Σημείων και Ελλείψεων της υπ’ αριθμ. 44800/123/85/24.12.1985 (Β΄ 781) υπουργική απόφαση, ως ισχύει.
  3. Για την έκδοση νέου εντύπου άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκινήτου λόγω αλλαγής εξωτερικού χρωματισμού αυτού, δεν εισπράττεται το τέλος άδειας κυκλοφορίας του άρθρου 26 του ν. 2873/2000 (Α΄ 285), όπως ισχύει, καθώς αυτή πραγματοποιείται σε συμμόρφωση προς την παρούσα κανονιστική πράξη, χωρίς υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή